Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je rješenje prethodne ocjene za prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nakon provedenog postupka donijelo je rješenje za prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je rješenje prethodne ocjene za prihvatljivost zahvata za ekološku mrežu

Prema navedenom rješenju planirani zahvat prihvatljiv je za ekološku mrežu.

U provedbi postupka zatraženo je prethodno mišljenje Zavoda za zaštitu okoliša i prirode o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U traženom mišljenju navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja planiranog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U okviru Centra uspostavit će se: dugoročno skladište za nisko i srednje radioaktivni otpad iz NE Krško, središnje skladište za a institucionalni radioaktivni otpad i iskorištene izvore iz Republike Hrvatske te upravno-administrativna zgrada.
Zahvat Centra ne predviđa skladištenje niti odlaganje istrošenog nuklearnog goriva.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, br. 80/19) lokacija zahvata nalazi se izvan područja ekološke mreže. Najbliže lokaciji zahvata na udaljenosti od oko 520 metara (pristupna cesta) nalazi se Područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove. Od navedenog područja zgrada dugoročnog skladišta nisko i srednje radioaktivnog otpada nalazi se na udaljenosti od 2 200 metara.

Zahvatom se neće utjecati na povoljnu kakvoću vode i održavanja povoljnih staničnih uvjeta rijeke Une Prethodnom ocjenom može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja zahvata na ekološku mrežu. Za vrijeme korištenja Centra pratit će se stanje betonskih spremnika uz nadzor starenja te će se postaviti jedinstveni sustav radiološkog monitoringa koji će se sastojati od praćenja brzine doza unutar i u neposrednoj blizini objekta te analize uzoraka tla, vode, rasta flore, faune i poljoprivrednih kultura u Centru.

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centri o RAO

Info centri o RAO

Više

Pristupačnost