Zakoni i regulativa

Republika Hrvatska ima obvezu na tehnološki siguran, ekološki prihvatljiv i organizacijski učinkovit način zbrinuti institucionalni radioaktivni otpad (radioaktivni otpad iz medicine, industrije, znanosti, vojne i javne uporabe) i iskorištene izvore te sanirati lokacije na kojima se nalaze prirodni radioaktivni materijali. Također, ima obvezu fizički preuzeti i na učinkovit način zbrinuti polovicu radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, koji se skladište u Nuklearnoj elektrani Krško.

Postojeće stanje u Republici Hrvatskoj dovelo je do potrebe za uspostavljanjem Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada koji bi na jednoj lokaciji objedinio sva postrojenja za potrebe zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva.

Svaka država članica Europske unije preuzima odgovornost za uspostavu nacionalnog sustava za sigurno zbrinjavanje, koji nastaje na teritoriju države, odnosno kojega je vlasnik. Navedeno proizlazi iz odredbi danih u Zajedničkoj konvenciji (“Narodne novine – Međunarodni ugovori” br. 3/99), Direktivi 2011/70 i Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (“Narodne novine – Međunarodni ugovori” br. 141/13 i 21/22). Republika Hrvatska je Bilateralnim ugovorom (“Narodne novine – Međunarodni ugovori” br. 9/02) preuzela odgovornost za zbrinjavanje svog dijela radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva iz Nuklearne elektrane Krško.

Za provedbu navedene direktive i drugih međunarodnih propisa, te pravnu regulaciju temeljem navedenog Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti („Narodne Novine“ br. 141/13 i 21/22) donesena je Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (“Narodne novine” br. 125/14). U Republici Hrvatskoj se uz pomoć Strategije nastoji upotpuniti nacionalni sustav zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva, kojom se, u Europskoj uniji, uspostavljaju ujednačeni standardi za njihovo odgovorno i sigurno zbrinjavanje.

Sukladno obvezama spomenute direktive, Vlada je donijela Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Odluka o donošenju, “Narodne novine” br. 100/18).

Krajem 2022. godine donesene su Izmjene i dopune Nacionalnog programa (Odluka o donošenju „Narodne novine br. 156/22“).

PROPISI:

ZAKON O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI (NN 141/13, NN 39/15, NN 130/17, NN 118/18 i NN 21/22)

 • Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora za radiološku i nuklearnu sigurnost (NN 28/11)
 • Pravilnik o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja, primjenu mjera radiološke sigurnosti i upravljanje tehničkim procesima u nuklearnim postrojenjima (NN 42/18)
 • Pravilnik o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/18), (NN 6/22)
 • Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 43/22)
 • Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva (NN 11/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala (NN 42/13), (NN 19/17)
 • Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad u području izloženosti (NN 66/18), (NN 36/22)
 • Pravilnik o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u svrhu medicinskog i nemedicinskog ozračenja (NN 42/18), (NN 8/22)
 • Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07)
 • Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18), (NN 6/22)
 • Pravilnik o visini naknada, vrstama i visini dodatnih troškova te načinu plaćanja za poslove koje obavlja državni zavod za zaštitu od zračenja (NN 89/09)
 • Pravilnik o kontroli nuklearnog materijala i posebne opreme (NN 15/08)
 • Pravilnik o uvjetima nuklearne sigurnosti za davanje suglasnosti za gradnju nuklearnog postrojenja (NN 36/16), (NN 79/16)
 • Pravilnik o ovlaštenim izvršiteljima na području nuklearne sigurnosti (NN 29/17)
 • Pravilnik o popisu i sadržaju dokumenata za odobrenje nuklearnih djelatnosti (NN 100/21)
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za odobrenje za početak pokusnog rada nuklearnog postrojenja (NN 29/17)
 • Pravilnik o izvješću o analizi sigurnosti za nuklearna postrojenja (NN 29/17)
 • Pravilnik o uspostavi programa osiguranja kvalitete u upravljanju nuklearnim postrojenjima (NN 29/17)
 • Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje (NN 38/17)
 • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja (NN 47/17)
 • Pravilnik o učestalosti, sadržaju, opsegu i načinu izvođenja povremenih sigurnosnih pregleda nuklearnih postrojenja (NN 103/21)
 • Pravilnik o sadržaju, opsegu, načinu i učestalosti izvješćivanja o pogonu nuklearnog postrojenja (NN 94/17)
 • Pravilnik o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora (NN 88/22)
 • Pravilnik o stručnjacima za zaštitu od ionizirajućeg zračenja (NN 36/18)
 • Pravilnik o granicama ozračenja, preporučenom doznom ograničenju i procjenjivanju osobnog ozračenja (NN 38/18), (NN 8/22)
 • Pravilnik o nuklearnom osiguranju (NN 38/18)
 • Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije (NN 38/18), (NN 147/21)
 • Pravilnik o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za obavljanje poslova radiološke sigurnosti (NN 104/21)
 • Pravilnik o praćenju stanja radioaktivnosti u okolišu (NN 40/18), (NN 6/22)
 • Strategija radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. – 2025. (NN 65/17)
 • Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (NN 24/18), (NN 70/20), (NN 114/21)
 • Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte (NN 78/92)
 • Akcijski plan za radon (NN 118/18)

ZAKON O PRIJEVOZU OPASNIH TVARI (NN 79/07 i NN 70/17)

Vi pitate, mi odgovaramo
Više

Kutak za najmlađe

Više

Najčešće zablude

Najčešće zablude

Više

Info centri o RAO

Info centri o RAO

Više

Pristupačnost